Hoe komt u in aanmerking voor zorg?

 

Psychologische hulp valt onder de basisverzekering. U heeft dus recht op een psychologische behandeling wanneer dit geïndiceerd is. Wel valt een psychologische behandeling onder uw eigen risico. Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl 

 

Om zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is dat uw klachten moeten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose (classificatie van uw klachten). Of bij u daarvan sprake is zal bekeken worden tijdens de intakefase en wordt met u besproken alvorens u het behandeltraject aangaat. 

 

 

Tarieven en Vergoedingen 

 

 

Ik werk contractvrij, wat betekent dat voor u? 

Een psycholoog kan een contract die door de zorgverzekeraar wordt aangeboden ondertekenen. Dit doe ik niet.                                  Mijn motivatie om contractvrij te werken is dat ik als zelfstandige, vrijgevestigde psycholoog, waarde hecht aan zo weinig mogelijk inmenging van zorgverzekeraars. Daarnaast ervaar ik bezwaren in de voor mij beperkende en niet inhoudelijke voorwaarden die zorgverzekeraars stellen in hun contracten.                                                                                                                                                                    U blijft het recht op vergoeding houden onafhankelijk of u naar een gecontracteerde of niet gecontracteerde psycholoog gaat. 

 

Natura of restitutie verzekerd, wat betekent dat voor u? 

Bij een niet gecontracteerde psycholoog is het % dat uw zorgverzekering vergoed afhankelijk van uw zorgpolis. Als u een restitutiepolis heeft dan vergoeden nog een aantal zorgverzekeraars 100% van het NZA* tarief.  In het kosteloos kennismakingsgesprek zal worden besproken wat dit van ons beiden vraagt. Heeft u een naturapolis, dan vergoed uw verzekeraar een % van een gemiddeld tarief dat ze een gecontracteerde zorgaanbieder uitkeren.

 

Maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de *Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA.nl). Elke zorgverzekeraar bepaald voor zichzelf welk tarief zij hanteert voor hun verzekerden. Dit tarief kan lager zijn dan het NZA-tarief. Als contractvrij werkende zorgaanbieder hanteer ik de NZA tarieven (tarieven2024). Dit bedrag is inclusief indirecte tijd, tijd die nodig is voor administratie en verslaglegging. Hoeveel uw verzekeraar uiteindelijk vergoed hangt dus af van uw (type) polis met het door hen hanterend tarief en de hoogte van uw eigen risico. Het deel dat uw verzekering niet vergoed is voor eigen rekening. Dit bedrag is aftrekbaar van de belasting. Meer informatie over aftrek van zorgkosten is te vinden op www.belastingdienst.nl. Wilt u weten hoeveel % er vergoed wordt van uw kosten, check dan www.contractvrijepsycholoog.nl 

 

Met ingang van 2022 is de GGZ-financieringsstructuur veranderd. Op de factuur treft u vanaf dan de volgende informatie aan: setting (individueel of groep), beroepstype, tijd, soort consult en aantal sessies van die maand. Factuurbedragen kunnen hierdoor wisselen. In samenspraak zal de frequentie van facturering worden afgesproken. Na ontvangst van de factuur vordert u het factuurbedrag terug bij uw zorgverzekeraar door middel van het indienen van de factuur.

 

Indien er geen sprake is van een diagnose (classificatie van uw klachten) die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg of u geen tussenkomst van een verwijzer wenst, als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen, is het tarief in 2024 €125,-- per sessie van 45 minuten. Een verwijzing van uw (huis)arts is dan niet nodig. Dit betekent ook dat uw verzekeraar geen enkele bemoeienis heeft met uw behandeling. Bij de start van behandeling maak ik met u afspraken rondom frequentie van betaling. 

 

 

Een afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent om een afspraak na te komen, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te laten weten, per telefoon of e-mail. Omdat de zorgverzekeraar niet betaalt in geval van te laat afzeggen of niet op de afspraak komen, wordt afhankelijk van de reden van afmelding een deel (€45,-) van de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht. 

 

 

Wilt u meer lezen over een behandeling in een vrijgevestigde GGZpraktijk en wat u kunt doen als u ontevreden bent over uw behandeling: https://www.lvvp.info/voor-clienten